historiA: FISZKI

Między legendą a historią. W kręgu królów, książąt i świętych w Polsce XI–XIII wieku

Między legendą a historią. W kręgu królów, książąt i świętych w Polsce XI–XIII wieku

Sprawdź swoją wiedzę. Zapraszamy do historycznych fiszek!

1

Według tradycji Mieszko I porzucił kilka posiadanych dotychczas żon, aby ją poślubić… To dla niej piastowski władca przyjął chrześcijaństwo. Skąd przybyła i jak miała na imię pierwsza polska księżna?

Mieszko, objąwszy w połowie X wieku rządy w Państwie Gnieźnieńskim, musiał stawić czoło poważnym zagrożeniom. Od zachodu groziła ekspansja Niemiec. Od północy niebezpieczeństwo stanowili Wieleci. Z południa na ziemie Polan łakomie spoglądali Czesi. Na dodatek pozycja władcy pogańskiego nie była zbyt silna. Wszystkie te problemy rozwiązało mistrzowskie posunięcie: ślub z Dobrawą – córką księcia czeskiego Bolesława I Srogiego. Małżeństwo nie tylko oznaczało sojusz z potężnym sąsiadem. Przede wszystkim umożliwiało przyjęcie chrześcijaństwa za pośrednictwem Czech, co wzmacniało władzę Mieszka i odbierało Cesarstwu Niemieckiemu pretekst do najazdów na ziemie Polan. Warto było poślubić jedną odpowiednią kobietę zamiast gromadki poganek.

Dobrawa. Pierwsza polska księżna

Gniezno czy Giecz, czyli skąd pochodzi dynastia?

2

Do dzisiaj podczas najważniejszych spotkań przywódcy państw wymieniają się rozmaitymi prezentami, co ma świadczyć o obustronnej sympatii i szacunku. Jakie podarunki przekazał Bolesławowi Chrobremu Otton III podczas zjazdu gnieźnieńskiego – pierwszego w naszych dziejach uroczystego „spotkania na szczycie”?

Biskup Wojciech nie zdołał w 997 roku nakłonić mieszkańców Prus do przyjęcia chrześcijaństwa i poniósł męczeńską śmierć. Bolesław Chrobry przekuł porażkę w sukces. Wojciech został uznany za świętego, a papież zgodził się na utworzenie w Gnieźnie pierwszego polskiego arcybiskupstwa. Z pielgrzymką do grobu męczennika wyruszył w 1000 roku cesarz Otto III Rudy. Władca ów, dążąc do zjednoczenia pod swoim berłem części Europy, widział w Bolesławie Chrobrym partnera w realizacji tego zamiaru. Cesarz, olśniony wspaniałym przyjęciem podczas zjazdu gnieźnieńskiego, włożył na głowę Bolesława cesarski diadem i podarował mu gwóźdź z Krzyża Świętego i kopię włóczni świętego Maurycego – symbolu władzy cesarskiej. Bolesław zrewanżował się Ottonowi cenną relikwią – ramieniem świętego Wojciecha. 

Jak Bolesław olśnił Ottona w Gnieźnie

Kielich pełen tajemnic. Historia kielicha św. Wojciecha ze zbiorów Muzeum Archidiecezjalnego w Gnieźnie

3

Zbudowane przez Mieszka I i Bolesława Chrobrego państwo polskie nie przetrwało długo – po kilkudziesięciu latach rozpadło się w wyniku kryzysu wewnętrznego i najazdów sąsiadów. Kto podjął odbudowę Polski w XI wieku i jak ją zreformował?

Po pełnym triumfów panowaniu Bolesława Chrobrego Polska pogrążyła się w otchłani kryzysu, a następnie upadła. Dzieło odrodzenia państwowości podjął Kazimierz Odnowiciel – syn Mieszka II. Aby odzyskać władzę, wykorzystał najpierw pomoc króla Niemiec Henryka III, a następnie księcia kijowskiego Jarosława Mądrego. Samodzielnie wyparł Czechów z zajętego przez nich Śląska. Przeprowadził ważne reformy wewnętrzne – odbudował sieć grodów, odtworzył administrację, swą główną siedzibę przeniósł do Krakowa, sprowadził do Polski benedyktynów. Przede wszystkim zastąpił zbrojną drużynę, którą dotychczas musiał utrzymywać władca, rycerstwem. W zamian za otrzymaną ziemię rycerze zostali zobowiązani do służby wojskowej.

Kryzys państwa Piastów na obrazie Wojciecha Gersona „Kazimierz Odnowiciel wracający do Polski (II)” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

4

Pomorze Zachodnie wyjątkowo długo i skutecznie opierało się przyjęciu chrześcijaństwa. W pierwszej połowie XI wieku Pomorzanie wyzwolili się spod wpływów Kościoła i wrócili do pogaństwa. Któremu z polskich władców udało się na trwałe wprowadzić nową wiarę i kto kierował skuteczną wyprawę misyjną na tych ziemiach?

Bolesław Krzywousty podporządkowując sobie w 1122 roku Pomorze Zachodnie, wiedział, że warunkiem trwałego związania tych ziem z Polską jest skuteczne zaprowadzenie chrześcijaństwa. Wymusił przeto na księciu Warcisławie zgodę na działalność misjonarzy. Pierwszy – eremita Bernard – chciał pozyskać pogan swą skromnością i dobrym słowem, ale został przez Pomorzan zlekceważony. Błędów Bernarda nie popełnił kontynuujący jego dzieło biskup Otto z Bambergu. Wyruszył z licznym orszakiem, manifestował potęgę i bogactwo, głosił płomienne kazania, przekonywał prośbą i groźbą, burzył świątynie starej wiary, wznosił nowe kościoły. Szczególnie oporni byli mieszkańcy Szczecina, przywiązani do swego boga Trzygłowa (Trygława), ale i oni ulegli w końcu wpływowi „Apostoła Pomorza”.

Trudna misja Ottona z Bambergu na Pomorzu (Szczecin)

5

Podczas rozbicia dzielnicowego na różne sposoby szukano pocieszenia i nadziei na ponowne zjednoczenie państwa. Która legenda, związana z jednym z polskich świętych, zapowiadała połączenie piastowskich dzielnic?

Jedną z największych zagadek polskiego średniowiecza są okoliczności śmierci biskupa krakowskiego Stanisława. Zginął on w wyniku konfliktu z królem Bolesławem Śmiałym. Wersja utrwalona w żywotach świętego stanowi, że władca jakoby osobiście zgładził sprzeciwiającego mu się biskupa. Poćwiartowane ciało męczennika zostało porzucone, ale wnet zaczęły go strzec cztery orły. I wówczas dokonał się cud – posiekane szczątki zrosły się, a świadkowie nie znaleźli na nich żadnych blizn. W 1253 roku Stanisław został kanonizowany. Szerząc jego kult, powiadano, że tak samo w jedną całość zostaną zjednoczone podzielone na dzielnice ziemie polskie.

Niesłusznie skazany? Spór biskupa Stanisława z Bolesławem Śmiałym

Wyhaftowana legenda świętego Stanisława. Ornat fundacji Piotra Kmity w Muzeum Katedralnym na Wawelu

6

Cała rodzina cieszy się z pierwszych słów i zdań małego dziecka. Zazwyczaj pamięta je długo. A jak brzmi i gdzie zostało zapisane pierwsze zdanie po polsku?

Ogromną rolę w rozwoju ziem polskich w dobie rozbicia dzielnicowego odegrał zakon cystersów. Zakonnicy propagowali nowoczesne metody uprawy ziemi, a budowane przez nich świątynie zapowiadały nadejście stylu gotyckiego. W klasztorze w Henrykowie, ufundowanym przez księcia śląskiego Henryka Brodatego, powstała słynna „Księga henrykowska”, w której cystersi spisywali ważne wydarzenia z życia swej wspólnoty. Wśród odnotowanych opowieści znalazła się historia rycerza Boguchwała, który chcąc wyręczyć żonę przy ciężkiej pracy mielenia ziarna na żarnach, zwrócił się do niej słowami: „Daj ać ja pobruszę, a ty poczywaj”. Historycy przyjmują, że jest to najstarsze zdanie zapisane w języku polskim.

Chwalebne skutki uczty kanclerza Mikołaja. O fundacji klasztoru w Henrykowie i powstaniu „Księgi henrykowskiej”

7

Jednym z najcenniejszych skarbów ziem piastowskich w średniowieczu była sól. Dzięki niej książęta osiągali znaczne dochody. Z kim tradycja wiąże początki wydobycia soli w Małopolsce?

Kinga, zwana też Kunegundą, była córką króla Węgier Béli IV. W 1239 roku poślubiła księcia krakowskiego Bolesława Wstydliwego. Jak mówi legenda, przed wyjazdem z ojczyzny księżniczka wrzuciła do jednej z tamtejszych kopalń soli swój pierścień. Po przybyciu do Polski kazała pod Krakowem szukać cennego przedmiotu. Kopiący na jej rozkaz ludzie natrafili na bryłę soli. W ten sposób odkryto bogate złoża minerału. Do dziś trwa spór, czy stało się to w Wieliczce, czy w Bochni. Legenda legendą, ale Kinga znacząco przyczyniła się do rozwoju Małopolski, a zwłaszcza ziemi sądeckiej, fundując i hojnie uposażając klasztor Klarysek w Starym Sączu. Słynęła z wielkiej pobożności – Jan Paweł II uznał ją w 1999 roku za świętą.

Stara Księżna na bryle soli. Obraz Jana Matejki „Św. Kinga modląca się pośród sądeckich gór” w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce

Pod skrzydłami dobrej pani. Księżna Kinga i klasztor Klarysek w Starym Sączu

8

Był jednym z najwybitniejszych książąt z czasów rozbicia dzielnicowego. Jego państwo objęło dużą część ziem piastowskich. Przyczynił się do ich rozwoju gospodarczego i kulturalnego, ale też uwielbiał rozrywki dworskie. Kto był tym wspaniałym gospodarzem, od którego imienia postała nazwa stworzonej przez niego monarchii?

Rzut oka na mapę historyczną ziem polskich w pierwszej połowie XIII wieku nie pozostawia wątpliwości. Książęta śląscy byli bliscy zjednoczenia kraju, rozbitego od stu lat na dzielnice. Imponujący organizm państwowy stworzył Henryk Brodaty. W 1201 roku objął rządy we Wrocławiu, w kolejnych dziesięcioleciach dzięki umiejętnej polityce opanował ziemię krakowską i Wielkopolskę. Aby umocnić swe rządy, sprowadzał kolonistów, lokował wsie i miasta, zakładał klasztory. Na jego dworze kultywowano obyczaje charakterystyczne dla zachodniej Europy. Schedę po wybitnym ojcu przejął w 1238 roku Henryk Pobożny. Od imion obu książąt ich państwo określane jest mianem monarchii Henryków Śląskich.

Gospodarz dobry i wesoły. Działalność i rozrywki Henryka Brodatego

Jadwiga Śląska. Księżna niezwykłej pobożności

9

„Daj spokój, nie będziemy o to kruszyć kopii!”, „Obaj stanęli w szranki, licząc na zwycięstwo”. Do jakiej ulubionej rozrywki rycerstwa średniowiecznego nawiązują te popularne powiedzenia?

Podczas rozbicia dzielnicowego Piastowie chętnie utrzymywali kontakty z władcami europejskimi, zwłaszcza z monarchami sąsiednich państw. Książętom śląskim bliscy byli władcy niemieccy. Aby podtrzymywać przyjazne stosunki, zawierano małżeństwa dynastyczne, składano sobie wizyty, przejmowano podpatrzone na Zachodzie obyczaje. Jedną z popularnych zabaw były turnieje rycerskie. „Stawanie w szranki” pozwalało rycerzom na stałe doskonalenie i pokazywanie swych umiejętności. Zbrojni mogli się zaprezentować przed wybrankami serca i zyskać uznanie władców. Choć Kościół potępiał turnieje, to stanowiły one doskonałą rozrywkę, którą można porównać do współczesnych zawodów sportowych. Jako jeden z pierwszych urządzał turnieje książę Bolesław Rogatka, najstarszy syn Henryka Pobożnego.

Bitwy, wytworne zabawy, turnieje i inne obyczaje rycerskie na średniowiecznym Śląsku

Bolesław Rogatka. Czarna owca piastowskiej dynastii

10

„Co za warunki, zupełnie jak w średniowieczu…” – możemy usłyszeć, gdy ktoś wyraża zdumienie stanem miejsca, gdzie chce zadbać o własną higienę. Jak w czasach Piastów przestrzegano czystości na co dzień?

Wbrew często powtarzanej opinii średniowiecze to wcale nie wieki ciemne, a już na pewno nie brudne. Przynajmniej jeśli chodzi o przedstawicieli wyższych kręgów społeczeństwa – władców, możnych, zwierzchników Kościoła. Znaczny wpływ na dbałość o higienę odegrały zwyczaje muzułmanów, z którymi zetknięto się podczas wypraw krzyżowych. W miastach rozpoczęto budowanie łaźni. Zalecono mycie się przy okazji świąt religijnych. W najlepszej sytuacji byli najbogatsi, którzy mogli zażywać kąpieli we własnych domach. Służba napełniała drewniane balie wodą, do której dodawano pachnące zioła. Kąpiel służyła nie tylko czystości, ale i relaksowi. Niekiedy korzystanie z podobnej przyjemności miało tragiczny finał – kąpiący się łatwo padali ofiarami zamachowców…

Piast w kąpieli, czyli jak z tą higieną niegdyś bywało

 

Zobacz HISTORIA: ŚCIĄGNIJ

Zespół portalu HISTORIA: POSZUKAJ opracował dwa zestawy pakietów dydaktycznych. Pierwszy – przeznaczony dla nauczycieli szkół podstawowych, drugi – dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Każdy składa się z kilkunastu artykułów wybranych z zasobu portalu, wprowadzenia metodycznego zawierającego charakterystykę materiałów oraz z propozycji ćwiczeń ułatwiających pracę ze wskazanymi tekstami. Autorami artykułów są specjaliści – historycy i historycy sztuki, naukowcy, muzealnicy, nauczyciele, wytrawni popularyzatorzy historii. Zapraszamy do Historia: ściągnij!

posłuchaj podcastów

Powrót
drukuj wyślij facebook