Podręcznik Europa. Nasza Historia

Sukces współpracy polskich i niemieckich historyków

EUROPA. Nasza historia to podręcznik do historii, który może być wykorzystywany zarówno w polskich, jak i niemieckich szkołach.  Publikacja powstała w ramach dialogu prowadzonego przez polskich i niemieckich historyków, geografów oraz dydaktyków.

Podręcznik EUROPA. Nasza historia wydany został w dwóch wersjach językowych – polskiej i niemieckiej. Obie wersje są identyczne pod względem treści, układu stron, obudowy dydaktycznej i szaty graficznej. Tom pierwszy ukazuje dzieje świata od czasów najdawniejszych do końca średniowiecza. Celem autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie takiego spojrzenia na historię, które uwrażliwiałoby na różne punkty widzenia i pokazywałoby różne dydaktyczne ujęcia przeszłości.

Każda lekcja rozpoczyna się tekstem wprowadzającym z pytaniami, które mają ukierunkować uwagę ucznia na najważniejsze zagadnienia danego tematu. Niektórym lekcjom w tym miejscu towarzyszy mapa zatytułowana W tym samym czasie w Europie. Zaznaczono na niej wydarzenia, które rozgrywały się równolegle do tych opisywanych w lekcji. Pozwoli to uczniowi na szersze spojrzenie na dany temat i uświadomi, że wiele podobnych procesów w historii toczy się obok siebie, nawet, jeśli się ze sobą nie łączą.

Podręcznik EUROPA. Nasza historia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2016

W narrację autorską zostały wplecione liczne teksty źródłowe oraz teksty popularnonaukowe, które pozwalają uczniowi na kształcenie różnych umiejętności (np. wyciągania wniosków, wyrażania własnych opinii). Szczególną rolę odgrywają tabelki Punkty widzenia, które prezentują różne spojrzenia historyków z różnych krajów na dany temat. Nauki interpretacji i analizy rozmaitych źródeł uczą osobne strony Warsztat historyka. Uczeń, dzięki pytaniom pomocniczym, może poznać etapy pracy z różnymi rodzajami źródeł i metody, którymi posługuje się historyk.

Wyjątkowe znaczenie twórcy podręcznika przypisali ramkom Przeszłość w teraźniejszości. Pokazują one to, co zostało nam do dzisiaj z dawnych lat.

Kolejne tomy mają ukazywać się cyklicznie:

– tom II – Dzieje nowożytne do 1815 r. – w czerwcu 2017 r.

– tom III – Długi wiek XIX (1815–1918) – w czerwcu 2018 r.

– tom IV – XX wiek – w czerwcu 2019 r.

Suplement Europa. Nasza historia. Historia w źródłach, obrazach i odwołaniach do współczesności. Projekt polsko-niemiecki. Podręcznik. Gimnazjum. Klasa 1. Tom 1 jest dodatkiem do I tomu podręcznika i razem z podręcznikiem stanowi integralną całość. Ukazuje się tylko w polskiej wersji językowej – jest uzupełnieniem tych treści, które nie znalazły się w tomie wspólnym, a są wymienione w polskiej podstawie programowej. Dotyczy to przede wszystkim różnych szczegółowych aspektów historii narodowej i niektórych zagadnień z dziejów powszechnych.

Szczególna rola przypadła w tym tomie ilustracjom przedstawiającym dzieła malarstwa historycznego z XIX i początków XX w. Zamiarem zespołu autorskiego i redakcji było zwrócenie uczniom uwagi, że obrazy tego typu nie są obiektywną rekonstrukcją przeszłości, lecz jej autorską interpretacją dokonywaną przez artystów. Na treści takiego historyzującego dzieła mają wpływ także aktualne tematy i problemy, które twórcy przedstawiają w szacie epoki dawniejszej.

Publikacja jest wspólnym dziełem Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz wydawnictwa Eduversum z Wiesbaden. Powstała dzięki finansowemu wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz dzięki pomocy: Ministerstwa Edukacji Narodowej RP; Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP; Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów; Wspólnej Polsko-Niemieckiej Komisji Podręcznikowej Historyków i Geografów; Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Instytutu Georga Eckerta w Brunszwiku oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN i Stałej Konferencji Ministrów Kultury i Edukacji RFN.

Więcej na temat podręcznika można się dowiedzieć tu:

https://www.wsip.pl/oferta/cykle/gimnazjum/historia-gimnazjum/europa-nasza-historia/

Powrót
drukuj wyślij facebook