Konkurs!

Sprawdź, jak dobry jesteś z historii i wygraj nagrody

Interesujesz się historią? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę i wygrać nagrody? Odpowiedź na 3 pytania konkursowe, które dla Ciebie przygotowaliśmy. podpowiedzi szukaj na stronie www.historiaposzukaj.pl

Pytanie nr 1.

Somosierra, Śmierć księcia Józefa Poniatowskiego w nurtach Elstery i Portret Izabeli Czartoryskiej to tytuły trzech dzieł malarskich. Odpowiedz, co łączy te obrazy:

 

 1. zostały namalowane przez polskiego malarza
 2. powstały w XIX wieku
 3. znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie
 4. dotyczą wydarzeń i postaci z epoki napoleońskiej

Pytanie nr 2.

Dobrawa, Elżbieta Habsburżanka (Rakuszanka) i Maria Kazimiera d’Arquien (Marysieńka) pojawiają się na kartach historii Polski. Odpowiedz, co łączy te kobiety:

 

 1. pochodziły z tej samej dynastii 
 2. były żonami polskich władców
 3. zostały uznane za święte
 4. były córkami polskich władców

Pytanie nr 3.

Kolegiata w Tumie pod Łęczycą, klasztor w Sulejowie nad Pilicą i kolegiata w Wiślicy to obiekty architektoniczne często przedstawiane w podręcznikach szkolnych. Odpowiedz, co łączy te obiekty:

 

 1. znajdują się w Wielkopolsce
 2. powstały w okresie piastowskim
 3. wzniesione zostały w stylu gotyckim
 4. przeznaczone były dla zakonu cystersów

Odpowiedzi prosimy przesyłać na adres: historiaposzukaj@nimoz.pl. W tytule prosimy wpisać "konkurs". Konkurs trwa do 5 grudnia 2016, do godziny 23:59

Wśród prawidłowych odpowiedzi rozlosujemy 3 zestawy upominków oraz podręczniki do historii EUROPA. Nasza historia. Tom 1, Od prahistorii do średniowiecza.

Regulamin Konkursu

§1 Definicje
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem) oznaczają:
1. Konkurs – konkurs mailowy Historia:poszukaj organizowany na stronie internetowej www.historiaposzukaj.pl.
2. Organizator – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, z siedzibą w Warszawie (02-910) przy  ul. Goraszewskiej 7, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 32/92 posiadającym nr NIP 526-22-62-956,
3. Uczestnik – poprzez uczestnika rozumie się osobę fizyczną, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolnoścí do czynności prawnych lub osobę fizyczną, która ukończyła 13 rok życia i uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego lub prawnego opiekuna na udział w Konkursie oraz na przetwarzanie danych osobowych.
4. Adres mailowy – adres historiaposzukaj@nimoz.pl, na który należy nadsyłać odpowiedzi na pytania konkursowe.
§2 Warunki Uczestnictwa w Konkursie
1. Konkurs trwa w terminie 22 października – 5 grudnia 2016
2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być osoby pozostające w stosunku pracy z Organizatorem oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez najbliższych członków rodzin rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców, rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, znajdujące się pod opieką lub kuratelą.
3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest: a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem b) udzielenie odpowiedzi na pytania wskazane na stronie internetowej www.historiaposzukaj.pl w zakładce aktualności. Odpowiedź należy należy wysłać́ na adres mailowy konkursu.
4. Jeden uczestnik konkursu może dokonać wyłącznie jednego zgłoszenia.
5. Każdy z uczestników, biorących udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu i przekazania nagrody zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.)
§3 Zasady Konkursu
1. Uczestnik biorący udział w Konkursie, ma za zadanie udzielić odpowiedzi na pytanie publikowane na stronie internetowej www.historiaposzukaj.pl w zakładce Aktualności
 2. Odpowiedź należy przesłać́ na adres mailowy historiaposzukaj@nimoz.pl w terminie do dnia 5 grudnia 2016, do godziny 23.59
3. Do odpowiedzi należy załączyć swoje dane adresowe (imię i nazwisko) oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Spośród osób, które nadesłały prawidłowe odpowiedzi zostanie wylosowanych 3 laureatów konkursu.
5. Losowania o którym mowa w ust. 4 dokona wyłoniona w tym celu przez Organizatora komisja konkursowa.
6. Komisja odpowiedzialna będzie za zebranie wszystkich zgłoszeń, sprawdzenie odpowiedzi pod kątem ich prawidłowości oraz sprawdzenie kompletności danych uczestnika konkursu. Do obowiązków komisji będzie należało też przeprowadzenie procedury losowania trzech laureatów wśród poprawnych odpowiedzi.
7. Wyniki losowania zawarte zostaną w protokole podpisanym przez wszystkich członków Komisji Konkursowej.
8. Nazwiska lauratów konkursu zostaną opublikowane na profilu projektu na Facebooku. Zwycięzcy przysługuje prawo odmowy publikacji imienia i nazwiska.
§4 Dane osobowe
1. Podczas trwania Konkursu, Organizator będzie gromadzić́ dane osobowe Uczestników Konkursu, które będą przez niego przetwarzane. Będzie też administratorem tych danych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami oraz w celu wydania nagród.
3. Przetwarzanie danych osobowych wszystkich Uczestników będzie obejmować następujący zakres: Imię, Nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail.
4. Zakres czynności związany z danymi osobowymi obejmuje: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.
5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Ma on również prawo do ich wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych .
§5 Nagrody
1. Nagrodami w Konkursie są: zestawy upominkowe związane z projektem Historia:poszukaj: koszulka, zeszyt, zestaw piśmienniczy, kubek, pendrive, torba, notes oraz podręcznik do historii dla szkół gimnazjalnych: EUROPA. Nasza historia. Tom 1, Od prahistorii do średniowiecza.
2. Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Ewentualne obciążenia publicznoprawne ciążą na Organizatorze.
3. Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wygranej oraz sposobie odbioru nagrody drogą mailową lub telefoniczną. Powiadomienie nastąpi w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.
4. Nagrody zostaną wysłane za pośrednictwem kuriera lub poczty w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia zwycięzcy na adres podany podczas zgłoszenia.
5. W przypadku nieodebrania nagrody lub odmowy przyjęcia nagrody, nagroda przepada i zostaje do dyspozycji Organizatora.
6. Zwycięzcy nie przysługuje wymiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.
§6 Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje powinny być przesyłane na  adres pocztowy Organizatora wraz z dokładnym opisem okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
2. Złożone reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
§7 Postanowienia końcowe
1. Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.historiaposzukaj.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.
Powrót
drukuj wyślij facebook
Tum pod Łęczycą woj. łódzkie
Elżbieta Rakuszanka. Matka królów, kardynała i świętego
Sulejów woj. łódzkie
Dobrawa. pierwsza polska księżna

Wiślica woj. świętokrzyskie